VRSTE INTERVENCIJA na graditeljskom nasleđu

HPIM5827

Conimbriga, Portugal

U okvirima arhitekture i urbanog planiranja, prema Prof. dr Nunu Portašu (Nuno Portas), portugalskom arhitekti i stručnjaku za urbane i arhitektonske rekonstrukcije, od velikog je značaja za svakog profesionalca u ovim oblastima da ume da razlikuje sledeće vrste intervencija:

RESTORATION (restauracija), RECUPERATION (rehabilitacija), REUSE (ponovna upotreba), REVITALIZATION (revitalizacija), REQUALIFICATION (rekvalifikacija), REANIMATION (reanimacija) i REGENERATION (regeneracija).

Profesor Portaš dalje deli intervencije prema prostornim strukturama nad kojima se sprovode:

One koje se odnose na arhitektonske objekte:

  1. RESTORATION (restauracija) – predstavlja konsolidaciju i konzervaciju monumentalnih građevina bez dovođenja njihove namene u pitanje. [Konzervacija i restauracija se danas pojavljuju u istom kontekstu kada je reč o očuvanju kulturnih dobara. U jednom od narednih postova saznaćete da to nije oduvek bilo tako i da su one u početku predstavljale dijametralno suprotne metode intervencije sa drugačijim značenjima nego što ih imaju danas.]

Gradska većnica u gradu Bielsa, Španija

  1. RECUPERATION (rehabilitacija – u praksi najčešće označena kao REKONSTRUKCIJA) – prihvata uvođenje novih arhitektonskih elemenata prema kompatibilnosti sa funkcijom, formom i materijalima objekta.

THE WATERHOUSE BOUTIQUE HOTEL, Shanghai, China

  1. REUSE (ponovna upotreba) – se može definisati kao re-okupacija datog prostora, što znači davanje nove namene prostoru, koristeći adaptaciju kao ključnu aktivnost kojom se čuva graditeljsko nasleđe.

Dominikanski manastir pretvoren u centar za performanse, Ptuj, Slovenija

i one koje se odnose na urbane/ruralne/građene celine:

  1. REVITALIZATION (revitalizacija) – predstavlja re-aktivaciju nekog prostora, u smislu vraćanja prostora u život uvodeći u njega nove aktivnosti koje će poboljšati ekonomiju celine

Savamala, Beograd

  1. REQUALIFICATION (rekvalifikacija) – bi bila akcija vraćanja dostojanstva gradu, dajući jednom dekadentnom prostoru novi urbani kvalitet. Ova vrsta akcije se sprovodi  kroz strategije „Menadžmenta javnih prostora“ i „Menadžmenta grada“

Rekvalifikacija urbanog bloka u gradu Curitiba, Brazil

  1. REANIMATION (reanimacija) – znači vraćanje u život uz saniranje oštećenja i odnosi se na slučajeve većih nesreća i katastrofa kao što su zemljotresi, poplave, ratna razaranja i sl.

Varšava, najekstremniji primer urbane reanimacije koji je obuhvatao rekonstrukciju kompletnog urbanog tkiva nakon uništenja tokom II sv. rata

  1. REGENERATION (regeneracija) – je termin koji se pojavio nakon što su neke evropske institucije i fondacije, kao Unesco i fondacije Evropske Unije, utvrdile da su mnoge urbane intervencije elitističke i da obuhvataju samo određene sektore društva isključujući mnoge druge (ovde se misli na izrazitu Džentrifikaciju). Ideja regeneracije je da se vodi računa o obe, i materijalnoj i socijalnoj dimenziji intervencije kako bi se predstavile nova politička i društvena logika. Razlika između ove dve akcije (Regeneracije i Džentrifikacije) koje se često prepliću zahteva posebnu obradu u nekom od narednih postova.

Evidentno, različite aktivnosti se odnose na različite oblike i tipove prostornih struktura i imaju različite polazne probleme (funkcionalne ili konstruktivne) koje treba rešiti, ali često i uključuju jedna drugu na istom ili različitim nivoima, te na taj način generišu nove termine kojima su jednostavno objašnjene. Tako se promena namene nekog objekta uz modifikaciju postojeće strukture najčešće pojavljuje pod terminom ADAPTIVE REUSE, ARCHITECTURAL CONVERSION  ili ARCHITECTURAL TRANSFORMATION, dok neki autori modifikacije postojećih spomenika posmatraju kao METAMORFOZE što one, na kraju, i jesu. Ono što je svima njima zajedničko je težnja za isticanjem kvaliteta koje postojeće narušene strukture poseduju i cilj da se sačuvaju kao deo kulturnog, istorijskog ili tehničkog nasleđa. Izbor najkompatibilnije metode intervencije kao i kriterijumi za odabir elemenata i celina vrednih čuvanja su teme koje izazivaju stručne debate još od kraja XIX veka i koje sa razvojem svesti i tehnologije paralelno evoluiraju i dan danas.

Još jedan, nezanemarljiv vid intervencije u urbanom prostoru koji nije obuhvaćen ovom podelom spada u domen Street Art-a, a to je tema koja zaslužuje poseban post.

Prva fotografija by Ivana Korać, ostale odavde,  odavde, odavde, odavde i odavde.